0983.100.233

Bảng tin

  
QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

CÁC CÔNG ĐOẠN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu, bao gồm tất cả công đoạn sản xuất phần mềm bao gồm: Lấy yêu cầu từ ý tưởng phần mềm của khách hàng. Phân tích yêu cầu. Đồng thời dựa trên kinh nghiệm thực tế, nền tảng công nghệ, YOUSOFT sẽ bổ sung tính năng, điều chỉnh yêu cầu [...]